Wejście do galerii
Strona główna » sponsoring / CCR

sponsoring / CCR

Sponsoring

 

Na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat sponsoring przeszedł wiele dróg w poszukiwaniu własnej tożsamości. Narodził się jako alternatywne narzędzie ekspozycji logo oraz budowania świadomości marki. W latach osiemdziesiątych sponsoring traktowano jako element wsparcia sprzedaży - narzędzie, które miało przynosić natychmiastowe efekty  handlowe. W latach 90-tych firmy stawiały przed sponsoringiem wymagania związane z budową i umacnianiem pożądanego wizerunku. W tym też okresie zaangażowaniu w działania sponsoringowe najczęściej towarzyszyły pytania: jak się to nam opłaci? co możemy otrzymać w zamian? Wiek XXI zmienił nastawienie do sponsoringu, starając się przenieść jego środek ciężkości z działań komercyjnych na te o charakterze społecznym.

 

Od dziesiątków lat mamy więc do czynienia z dziedziną, która - wraz z rozwojem rynku -przyjmuje odmienne priorytety.  Jednak bez względu na mnogość definicji przedmiotu, a tym samym różnorodność sposobów jego postrzegania, jedna funkcja sponsoringu pozostaje niezmienną – funkcja komunikacyjna. Słynny amerykański przedsiębiorca, John D. Rockefeller [1839-1937], zwykł mówić: „Umiejętność komunikowania się stała się w dzisiejszym świecie towarem, za który gotów jestem płacić więcej, niż za jakikolwiek inny.” Słowa te nie straciły na aktualności – efektywna komunikacja pozostaje i pozostawać będzie jednym z najistotniejszych elementów  budujących relacje pomiędzy jednostkami, grupami czy organizacjami.

 

Dostosowując się do potrzeb i oczekiwań rynku, sponsoring stał się zyskującym na znaczeniu sposobem komunikacji biznesu z grupami jego otoczenia.  Dzięki sponsoringowi firmy mogą kształtować oraz zmieniać postawy i zachowania swych interesariuszy, zgodnie z własnymi wartościami oraz interesami.

 

Sponsoring XXI wieku to sponsoring, który wspiera rozwój marki. Czyni to jednak nie poprzez akcentowanie jej atrybutów, lecz stawianie na pierwszym miejscu potrzeb jej rynku docelowego. W efekcie, działania sponsoringowe mogą się przejawiać w działaniach czysto marketingowych, działaniach społecznych, na akcjach charytatywnych skończywszy. Ta niejednolitość sprawia, że przed sponsoringiem stawiane są  różnorodne cele – mogą być one związane z budowaniem świadomości marki, kreowaniem jej wizerunku, umacnianiem pozycji produktu na rynku, czy też wsparciu społeczności lokalnej.

 

Takie ujmowanie problematyki sprawia, że możemy zaobserwować dwa główne sposoby podejścia do sponsoringu – w pierwszym sponsoring  jest elementem marketingu,  w drugim elementem odpowiedzialności społecznej firm. W zależności od misji, wizji oraz priorytetów organizacji, firmy decydują się na jeden z powyższych sposobów ujmowania sponsoringu, w oparciu o który budują swą sponsoringową strategię.

 

 

 

Odpowiedzialność firm za kulturę i sztukę (Corporate Cultural Responsibility)

 

Jak wskazują badania ponad 2/3 menedżerów największych polskich firm zna koncepcję odpowiedzialnego biznesu, jednak działania, które zalicza do aktywności CSR utożsamia głównie z etycznym postępowaniem w biznesie, ekologią oraz działalnością charytatywną.

Sposób definiowania CSR przez polskich menedżerów nie jest odosobniony. W krajach zachodnich również nie łączono odpowiedzialności społecznej z działaniami ukierunkowanymi na wspieranie kultury i sztuki. 

 

Odpowiedzialność za kulturę i sztukę nie mieści się w zakresie potocznego rozumienia CSR.

Dlatego też zachodnie środowiska inicjujące współprace światów biznesu i kultury uznały za zasadne stworzenie terminu jednoznacznie określającego przedmiot zainteresowań firm odpowiedzialnych społecznie. W ten sposób narodziło się pojęcie odpowiedzialności biznesu za kulturę - Cultural Corporate Responsibility (CCR).

 

Termin  CCR  jest znaczeniowo szerszy od pojęcia sponsoringu i zarazem jest bliższy pewnemu sposobowi myślenia, niż czystemu działaniu marketingowemu. W odróżnieniu od sponsoringu, nie koncentruje się na promocyjnym potencjale prowadzonych działań. CCR przejawia się w świadomości istoty inwestycji w kulturę i sztukę oraz poczuciu zbiorowej odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe.

 

  • SPONSORING JAKO ELEMENT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ

 

Szukaj
Logowanie

Raport
Raporty z badań sponsoringu kultury i sztuki opracowanych przez Fundację COMMITMENT TO EUROPE arts & business - kto sponsoruje? co sponsoruje? dlaczego sponsoruje?jak postrzegany jest sponsoring?
więcej »
Copyright 2003-2015 COMMITMENT TO EUROPE arts & businessDeveloped by 305 Studio