Wejście do galerii

LEGALNE DEFINICJE SPONSORINGU

1. Producent wyrobów tytoniowych jako sponsor

 

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 roku (Dz. U. z 1996 roku Nr 10, poz. 55 ze zmianami) - art. 2 pkt 8:

sponsoring - wspieranie w formie finansowej lub rzeczowej działalności osób i instytucji, związane z eksponowaniem nazw produktów i firm handlowych oraz ich symboli graficznych.

Art. 8 ust. 2 ustawy wprost zabrania sponsorowania przez firmy tytoniowe:

• działalności sportowej

• działalności kulturalnej

• działalności oświatowej

• działalności zdrowotnej i społeczno-politycznej.

 

2. Sponsor z branży alkoholowej

 

Ustawia o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231):

sponsorowanie -  bezpośrednie lub pośrednie finansowanie lub współfinansowanie działalności osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dla upowszechniania, utrwalania lub podniesienia renomy nazwy, producenta lub dystrybutora, znaku towarowego lub innego oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorcę, jego działalność, towar lub usługę w zamian za informowanie o sponsorowaniu.

 

3. Radio i telewizja

 

Ustawa o radiofonii i telewizji z dnia 22 grudnia 1992 roku (Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531) - art. 4 pkt 7

sponsoring - bezpośrednie lub pośrednie finansowanie albo współfinansowanie tworzenia lub rozpowszechniania audycji lub innych przekazów przez podmiot niebędący nadawcą lub producentem audycji, dla upowszechnienia, utrwalenia lub podniesienia renomy, nazwy, firmy, towaru lub usługi, znaku towarowego lub innego oznaczenia indywidualizującego sponsora lub jego działalność.

reklama - każdy przekaz niepochodzący od nadawcy, zmierzający do promocji sprzedaży lub innych form korzystania z towarów i usług, popierania określonych spraw, idei albo osiągnięcia innego efektu pożądanego przez reklamodawcę, nadawany za opłatą lub inną formą wynagrodzenia.

Główna różnica między sponsoringiem a reklamą (gospodarczą, społeczną, komercyjną), na którą kładzie nacisk ustawodawca, polega na tym, iż reklama jest odpłatnym przekazem perswazyjnym zawierającym elementy informacyjne bezpośrednio zmierzającym do spowodowania wzrostu sprzedaży towarów lub usług reklamodawcy. Natomiast naczelnym celem sponsoringu jest ukształtowanie określonego wizerunku sponsora oraz następnie upowszechnienie znajomości określonego wizerunku marki sponsora.

 

4. Sponsoring telewizyjny

 

Sponsoring telewizyjny regulowany przez ustawę o radiofonii i telewizji określany jest mianem sponsoringu aktywnego. Cechą charakterystyczną sponsoringu telewizyjnego jest to, że jedna ze stron umowy sponsoringu jest nadawcą sponsorowanej audycji (przekazu) nadawanej bezpośrednio przez radio lub telewizję.

Sponsorami (art. 17 ust. 5) nie mogą być:

• partie polityczne,

• związki zawodowe,

• organizacje pracodawców,

• podmioty prowadzące działalność polegającą na produkcji lub sprzedaży wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, usług medycznych świadczonych wyłącznie na podstawie skierowania lekarza, produktów leczniczych oraz gier hazardowych (wideoloterii, gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych, gier na automatach).

Szukaj
Logowanie

Raport
Raport z ostatnich badań sponsoringu kultury i sztuki opracowany przez Fundację COMMITMENT TO EUROPE arts & business - kto sponsoruje? co sponsoruje? dlaczego sponsoruje?jak postrzegany jest sponsoring?
więcej »
Ankieta
Najważniejszym efektem współpracy biznesu i kultury jest

rozwój kultury i sztuki polskiej
 46%

wzrost kreatywności pracowników biznesu
 15%

wzrost przedsiębiorczości instytucji kultury
 28%

zwiększenie dostępności kultury i sztuki społeczeństwu
 5%

współpraca ta nie przynosi większych efektów
 5%


Copyright 2003-2011 COMMITMENT TO EUROPE arts & businessDeveloped by 305 Studio